Egyedi szennyvízkezelés

Projekt címe: Csatka Község szennyvízkezelési beruházása

Felhívás kódszáma: VP-6-7.2.1.2-16

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.05.31.

A támogatás összege: 154 999 983 Ft
Támogatás mértéke: 90 %

Csatka Község 127 ingatlanján egyedi szennyvízkezelési kisberendezés kerül telepítésre, mellyel az ingatlan tulajdonosai megoldják a szennyvíz elvezetést.

A jelenlegi helyzet:
Bár a község területén legtöbb helyen megoldott a közüzemi ivóvízellátás, ugyanakkor a keletkező szennyvizek gyűjtése és ártalommentes elhelyezése a mai napig megoldatlan. Ebből adódóan a környezetterhelés, potenciális és tényleges szennyezés mind a talaj, mind a vízkészletek tekintetében fennáll. Csatka lakott háztartásai és önkormányzati vagy egyéb jogi személy ingatlanai, és több lakatlan ingatlan közüzemi vízzel ellátott, azonban csatornázatlan. Így a kommunális szennyvíz gyűjtését jelenleg egyedileg, telkenként végzik, a keletkező szennyvizet szippantás után elszállítják. A probléma megoldását a sok tekintetben érzékeny környezeti adottságok és az EU csatlakozás szabta elvárások egyaránt sürgetik.

A projekt célja:
Csatka környezetének fejlesztése korszerű szennyvízkezelési módszerek elterjesztésével, ezáltal a természeti környezetet terhelő szennyezések csökkentése. A konstrukció további célja, hogy a fejlesztések révén korszerű, környezetvédelmi- ,valamint gazdaságossági szempontból is indokolható műszaki megoldások és kapacitások valósuljanak meg.
A települések szennyvíz-elvezetésének és tisztításának kiemelkedő jelentőségét mutatja, hogy a kormány Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási Programot is kidolgozott (25/2002 (II.27.) Korm. rendeletek).
A fejlesztés keretében kisebb kapacitású, egyedi szennyvízkezelő berendezések segítségével a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vagy elszikkasztás után talajba vezetése valósul meg.
Az egyedi kisberendezés esetében a szennyvíz befogadó közege a talaj. A kisberendezéssel szemben fontos előírást a 6/2009. (IV.14) KvVM-EUM-FVM a földtani közeg es a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelemhez szükséges határértékekről és a szennyezések mérésérő szóló együttes rendelet tartalmazza.

A projekt eredménye, várható hatásai:
A projekt eredményeként tehát a település 127 ingatlanja lesz ellátva egyedi szennyvízkezelési kisberendezéssel. A fejlesztés hosszú távú céljai közé tartozik a községi életminőség javulása, a tiszta, egészséges települési környezethez való jog érvényesülése, a települési vonzerő, valamint a község népességmegtartó erejének javítása.
A projekt eredménye, várható hatásai A fejlesztés megvalósulásával előáll outputok hozzájárulnak a fejlesztés eredményéhez, mivel a bekötési arány mértéke közel 76,4 %-os lesz, illetve a projekt hatására a felszín alatti vizek környezeti állapota javulni fog, a talaj szennyezettsége mérséklődik, a lakosság komfortérzete nő, es a minőségi ivóvíz ellátással az itt élők egészségesebbek lesznek, valamint az életminőségük nagymértékben javul.

A beruházás tervezésekor elsődleges szempontot képviselt a költséghatékonyság, valamit az értéket a pénzért elv. Fontos számunkra, hogy az előkészítés és a megvalósítás során a piaci árhoz mérten a legkedvezőbb és legreálisabb ajánlatok alapján hozzuk meg döntéseinket. További fontos feltétel számunkra, hogy nem csak a kivitelezés legyen költséghatékony, hanem a fenntartás és az üzemeltetés is, és így ne terhelje az önkormányzat költségvetését.